تبلیغات اینستاگرام

فالور ایرانی هدفمند 30000تومان
فالور خارجی هدفمند76000تومان
لایک ایرانی اینستاگرام15000تومان
کامت ایرانی(متن دلخواه) اینستاگرام15000تومان
کامنت خارجی اینستاگرام10000تومان
ویو ویدئو اینستاگرام10000تومان
ویو استوری اینستاگرام70000تومان
بیننده لایو استوری25000تومان
کامنت خارجی لایو استوری اینستاگرام10000تومان
کامنت دلخواه لایو استوری اینستاگرام45000تومان